The Place visselblåsarkanal

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. På The Place finns det inget viktigare än att alla människor ska behandlas med respekt och det är av största vikt för oss att upprätthålla högsta standard när det gäller transparens, ansvarstagande och integritet inom hela vår verksamhet. Denna sida finns för visselblåsning och att fånga in och hantera eventuella oetiska och oangelägna ärenden.

Visselblåsning

Om våra medarbetare, eller andra intressenter, ser eller upplever oetiska eller olagliga beteenden vill vi att detta rapporteras in. På denna sida kan du läsa mer om vår visselblåsarprocess och hur du kan rapportera eventuella oegentligheter. Vi strävar efter att skapa en miljö som är både trevlig och omtänksam för alla involverade.

The Place visselblåsarkanal erbjuder en möjlighet att konfidentiellt rapportera misstankar om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang. 

Visselblåsarfunktionen är främst till för alla The Place medarbetare men kan även innefatta andra intressenter såsom t.ex. jobbsökare och kunder. Du har rätt att rapportera skriftligt, muntligt eller genom ett personligt möte.

The Place vill erbjuda möjligheten att göra din visselblåsning anonym och vi strävar efter högsta sekretess i eventuella visselblåsarärenden.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning handlar om att anställda inom företag, organisationer eller myndigheter ska kunna informera ledningen om att något oegentligt sker. Syftet är att upptäcka missförhållanden på arbetsplatsen. Detta görs enklast genom ett ”visslarsystem” där anställda anonymt kan larma om olika missförhållanden.

En visselblåsarfunktion är alltså avsedd att hantera misstankar om allvarliga missförhållanden relaterat till arbetet.

Vem får visselblåsa?

The Place uppmuntrar alla våra medarbetare att rapportera alla typer av beteenden som anses strida mot lag, etiska principer eller våra interna policies till sin chef eller, om så krävs, högre uppsatt chef. Om du inte känner dig bekväm med detta, kan du alltså använda denna kanal för att visselblåsa.

Kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra personer uppmuntras i första hand att rapportera till sin primära kontaktperson på The Place, men om du är osäker kan du använda vår visselblåsarkanal.

Personer med rätt att visselblåsa kan vara:

 • Personer som är anställda via The Place
 • Interna medarbetare
 • Praktikanter
 • Underkonsulter
 • Styrelsemedlemmar
 • Jobbsökare
 • Samarbetspartners
 • Aktieägare

Den person som väljer att visselblåsa kommer inte att utsättas för några negativa konsekvenser varken i samband med, eller efter, inrapporteringen.

Är mitt ärende ett visselblåsarärende?

En visselblåsarfunktion är avsedd att hantera misstankar om allvarliga missförhållanden relaterat till arbetet.

Det kan han handa om:

 • Ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram
 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • Transportsäkerhet
 • Miljöskydd
 • Strålskydd och kärnsäkerhet
 • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande
 • Folkhälsa
 • Konsumentskydd
 • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

Det är inte av allmänintresse att rapportera om sådant bara rör personligt missnöje med lön och anställningsvillkor. Visselblåsarfunktionen handlar alltså inte om mobbning, alkohol- och drogproblem, eller mindre allvarliga arbetsmiljöproblem. Normalt sett omfattas inte heller sådant som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande. Dessa frågor ska i första hand anmälas och hanteras via The Place ordinarie rapporteringsvägar, såsom närmaste chef, konsultchef eller arbetsmiljöombud.

Om du är osäker kan du ändå skicka in ditt ärende via visselblåsarkanalen.

Hur visselblåser jag?

Du använder formuläret längst ner under rubriken ”Här registrerar du din visselblåsning”.

Du kan också boka in ett fysiskt möte eller ringa för att rapportera din visselblåsning. Detta gör du i så fall direkt med Elisabet Holmene, VD på The Place.

Telefon: +46 765362709

Mail: elisabet.holmene@theplace.se

Inom 7 dagar kommer du att få ett svar från oss, med information om hur ärendet fortlöper.

Vem får min visselblåsning?

Ansvariga för The Place visselblåsarkanal är Elisabet Holmene, VD på The Place.

Endast de som är ansvariga för visselblåsarkanalen har befogenhet att komma åt rapporter som har inkommit genom kanalen. Alla aktiviteter dokumenteras och behandlingen av rapporterna är konfidentiell.

Ansvariga personer för visselblåsarkanalen kommer att avgöra om ärendet är något som bör utredas vidare, förmedlas till någon annan del av organisationen eller faller utanför visselblåsarlagen.

Om ansvarig person bedömer det relevant för ärendet kommer experter att tillkallas utredningen. De ges då tillgång till relevant information samtidigt som de förbinder sig till sekretess.

Här registrerar du din visselblåsning
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.