Arbetsmarknad 2024: Status och prognos

2024-01-02

Hur ser arbetsmarknaden ut just nu och vad säger prognoserna om utvecklingen under 2024? Vi går igenom senaste siffrorna från Konjunkturinstitutet, SCB och Arbetsförmedlingen – och dyker in i utmaningar och förhoppningar på arbetsmarknaden 2024.


Arbetsmarknad 2023: Snabb summering

År 2023 var minst sagt som en berg-och-dal-bana för många. Under hösten gick den svenska ekonomin officiellt in i en lågkonjunktur. Hög inflation, höjda räntor, mindre köpkraft och svag omvärldsefterfrågan försvagade ekonomin för både svenska hushåll och företag. Men precis som vid tidigare lågkonjunkturer och kriser finns det alltid branscher som påverkas negativt, medan andra branscher står stadigt.

Under våren 2023 var arbetsmarknaden fortfarande relativt stark. Konjunkturinstitutets prognos som släpptes i juni 2023 visade att arbetsmarknaden skulle förbli relativt opåverkad, och att arbetslösheten skulle öka mindre än vid tidigare lågkonjunkturer. Många företag var, enligt Arbetsförmedlingen, benägna av att hålla fast vid sin befintliga arbetsstyrka, något som inte helt gick i linje med Arbetsförmedlingens tidigare prognoser eller erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer.

Enligt Arbetsförmedlingen var det under hösten som arbetsmarknaden började att ge vika för lågkonjunkturen och antalet arbetslösa och personer berörda av varsel ökade. Den starka tillväxten på arbetsmarknaden som vi såg efter pandemin började nu att vända. Branscherna som drabbades hårdast var enligt Arbetsförmedlingen främst bygg-, tillverknings- och handelsindustrin. Arbetsförmedlingen konstaterade samtidigt regionala skillnader på arbetslösheten i Sverige, då arbetslösheten i södra och mellersta Sverige ökade mer än i de norra delarna av landet.

I ett studiosamtal kommenterar och analyserar Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall och arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löwing de bakomliggande orsakerna till att det dröjde innan vi såg negativa effekter av lågkonjunkturen på arbetsmarknaden. Marcus Löwing menade att företagen i större grad än tidigare försöker att behålla befintlig personal, på grund av vetskapen om hur svårt det är att hitta rätt arbetskraft och kompetens. I stället för att säga upp eller varsla personal, pausar företag sina kommande rekryteringsplaner. Lars Lindvall menade att det är svårt att säga hur de varsel som varit, faktiskt kommer att påverka arbetslösheten.


Arbetslösheten i Sverige 2023

Nedan visas Sveriges arbetslöshet i procent under 2023 enligt statistik från Arbetsförmedlingens arbetskraftsundersökningar (AKU). För att enklare kunna följa en trend visar vi säsongsrensade siffor.

 • Januari: 7,3%
 • Februari: 7,3%
 • Mars: 7,4%
 • April: 7,5%
 • Maj: 7,5%
 • Juni: 7,6%
 • Juli: 7,7%
 • Augusti: 7,8%
 • September: 7,8%
 • Oktober: 7,9%
 • November: 7,9%
 • December: N/A (Siffor för december kommer att redovisas den 26 januari)

The Place rekryteringsbarometer 2023: Rekrytering och bemanning under lågkonjunktur

Under oktober 2023 genomförde The Place en undersökning med företagskunder och företag i vårt nätverk inom tjänstemannasektorn. Syftet med undersökningen var att ta tempen på hur företagsledare resonerar kring rekrytering och bemanning under lågkonjunktur.

Undersökningen visade att 42% av deltagarna jobbar på företag där lågkonjunkturen hade tvingat dem att göra besparingar under året. Resterande 58% svarade att lågkonjunkturen inte har märkts av eller inte påverkat företaget alls under 2023.

När det kommer till rekrytering så visade undersökningen att 67% av deltagarna jobbar på företag där minst en person blivit anställd under 2023. Samtidigt som 35% av deltagarna behövde ställa in kompetensbehov under 2023 på grund av lågkonjunkturen.

Elisabet Holmene, VD på The Place:
– Vi märker att våra kundföretag har tänkt några extra varv kring rekryteringsbesluten, men att viljan att hålla i produktionstakten ändå är stark. I stort bidrar det till längre beslutsprocesser och att antalet lediga jobb minskar när man håller i och avvaktar och inte satsar i en osäker tid. Men på vissa håll ser vi fortfarande en relativt stor efterfrågan på kompetens, speciellt när det handlar specialist- och nyckelkompetens.


Arbetsmarknad 2024: Prognos och utveckling

Så, vad säger prognoserna om utvecklingen på arbetsmarknaden 2024?

Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet i december 2023 förväntas lågkonjunkturen att fördjupas under 2024. Men trots det förväntas inflationen sjunka och riksbanken kommer inleda en serie räntesänkningar med start i sommar.

Den 15 januari kom också nyheten om att inflationen sjönk under december månad. Inflationen är alltså på väg i rätt riktning, och svensk ekonomi förväntas att, i långsam takt, växa sig starkare under 2024.

Under 2024 beräknas även lönerna att stiga snabbare än priserna, och tillsammans med en lägre styrränta kommer det ge både hushåll och företag starkare köpkraft och ökade investeringsmöjligheter. Det visar den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet.

Dock ser prognosen inte lika ljus ut för svensk arbetsmarknad under 2024. Arbetsmarknaden förväntas fortfarande försvagas och arbetslösheten kommer fortsätta stiga. Enligt prognosen förväntas arbetslösheten stiga och toppa på 8,5% i slutet av 2024. Arbetsförmedlingen tror att arbetslöshetens regionala skillnader kommer att vidgas under 2024, och att arbetslösheten kommer att öka mer i söder och storstadslänen än i norra Sverige.


Arbetsmarknad 2024: The Place trendspaning

The Place som rekryterings- och konsultpartner, som dagligen pratar med företag om anställningar och kompetensförstärkning, har förstås örat mot marken. Många företag hör av sig till oss just nu i behov av HR- och kompetensrådgivning, vilket vi kopplar till den osäkerheten som vi har sett under 2023.

Andreas Wiberg, Head of Sales på The Place, tror att arbetsmarknaden kommer att förändras en del framöver:
– Föregående lågkonjunkturer har vi sett att företag föredragit konsultlösningar framför rekryteringar, då det är en lösning som är flexibel och kostnadseffektiv. Vi har dock inte sett samma rekryteringstrend under 2023, då många företag i stället har valt att direktrekrytera sina medarbetare. Det förvånade oss till en början, men jag tror att det är ett resultat av den tidigare kompetensbristen, säger han och fortsätter:

– Kandidatmarknaden ser dock annorlunda ut idag jämfört med de senaste åren. Jakten på specialistkompetens kvarstår och här kommer vi fortsatt att se rekrytering som anställningsform tror jag. Men när det gäller mer generella roller tror jag inte längre att det kommer att vara en lika stark arbetsmarknad för kandidaterna. Här tror jag att företag kommer att välja de mer flexibla lösningarna framöver som att hyra in konsulter eller hyr-rekrytering, för att kunna parera konjunkturläget och företagets behov.Digitala referenstagningar

Vad innebär en digital referenstagning och vad är fördelarna med att ta referenser digitalt?

Så skriver du en kravprofil

Kravprofilen lägger grunden för hela rekryteringsprocessen, och därför är det viktigt att det blir gjort på rätt sätt.

Välj rätt rekryterare

Att välja rätt rekryterare kan vara avgörande för att hitta den perfekta kandidaten. Men hur ska du tänka?